دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ اهواز

روز شمار هفته بهداشت روان

توصیه برای یادگیری بهتر کلاس های آنلاین

برای دریافت روی فایل ضمیمه کلیک کنید

کلیپ هفته بهداشت روان

برای دریافت کلیپ بهداشت روان روی فایل ضمیمه کلیک کنید

فایل های ضمیمه :

سواد سلامت روان

برای دریافت فایل سواد سلامت روان روی فایل ضمیمه کلیک کنید

فایل های ضمیمه :

انتخاب رشته ی تحصیلی گامی موثر به سوی آینده ای روشن

انسان درطول زندگی خویش همواره درحال انتخاب است . امااهمیت همه انتخاب ها به یک اندازه نیست :برخی بسیار مهم و برخی کم اهمیت هستند!

انتخاب های مهم درتعیین سرنوشت افراد تاثیر بسزایی دارند.یکی از انتخابهای مهم ،انتخاب رشته ی تحصیلی در دوره متوسطه است اهمیت انتخاب رشته بدان جهت است که انتخاب رشته دردوره متوسطه با انتخاب رشته دردانشگاه مرتبط می باشد و رشته دانشگاهی فرد رابرای انتخاب شغل خاصی آماده می کند و شغل فردی نیز از جنبه های مختلف برزندگی وی تاثیر زیادی دارد و درواقع "انتخاب رشته ،انتخاب راه زندگی است "

مهم این است که فرد آگاهانه و براساس ملاک ها ومعیارهای صحیح ، رشته خودرا انتخاب نمایند. زیراانتخاب درست موفقیت تحصیلی ،رضایت شغلی،پیشرفت درکار،کسب درآمد، لذت از زندگی ،موقعیت اجتماعی وشکوفایی استعدادهای فرد رابه دنبال دارد و درمقابل انتخاب نادرست به افت تحصیلی ،شکوفا نشدن استعدادهای فرد،هدردادن سرمایه ی گرانبهای عمر،عدم رضایت شغلی و سرخوردگی فرد منجر می شود.

در انتخاب رشته باید به اصول اساسی توجه داشت  : الف-شناخت خود    ب- شناخت استعدادهای خود ج- شناخت سوابق تحصیلی خود   د- شناخت ارزشهای خود  ه- شناخت تیپ شخصیتی خود      و-شناخت رشته های دانشگاهی

برای انتخاب رشته ی تحصیلی ،داوطلب شخصا بایستی نسبت به رشته های مختلف یک شناخت نسبی داشته یاشد . انتخاب رشته تحصیلی حق مسلم هرفرد است ولی ازاین حق بایدآگاهانه ،مسئولانه و بامشورت ازدیگران استفاده نماید .به طور معمول هرفردی ،شغل یا مشاغل خاصی رابرای آینده خود در ذهن می پروراند : یکی مهندسی ،یکی پزشکی ،یکی حقوقدان و..... بنابراین رشته ای که فرد انتخاب می کند باید باشغل موردعلاقه اش همسویی داشته باشد .

دررابطه باشناخت رشته تحصیلی ،باید به چندسوال اساسی پاسخ داد:

  • ماهیت رشته چیست ؟ یعنی اینکه این رشته درباره چه موضوع ومسائلی بحث می کند؟آیااین رشته مورد علاقه وی می باشد؟
  • توانایی های علمی موردنیاز برای تحصیل دراین رشته چیست ؟آیا اوتوانایی هارادارد ؟سوابق تحصیلی وی تایید کننده این توانایی ها می باشد؟
  • توانایی فارغ التحصیلان این رشته چیست؟یعنی فرد پس از فارغ التحصیلی چه کارهایی می تواند انجام دهد ؟آیا اواین کارهارا می تواند انجام دهد وبه آنهاعلاقمنداست ؟ ارزشها و تیپ شخصیتی وی با این رشته هماهنگی دارد؟
  • چگونه است؟ بازارکاراین رشته " به طورنسبی گسترده است یامحدود"است ؟ درهمه جا کارهست یادرمناطق خاصی باید کارکرد؟ آیانیازبه سرمایه زیاددارد یا با اندک سرمایه می توان کارکرد؟صرفادولتی است؟یابه طورخصوصی هم می توان کارکرد ؟یا به هردوشکل می توان مشغول به کار شد؟فردتا چه اندازه می تواند به طور مستقل کارکند؟
  • شرایط ادامه تحصیل چگونه است ؟تاچه مقطعی می خواهد و می تواند ادامه ی تحصیل دهد؟

دواصل مهم ،نتایج ارزشمندی بدنبال خواهد داشت

1-موفقیت تحصیلی      2- رضایت شغلی