دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ اهواز

برنامه آزمون های مستمر

برنامه کلاسی

برنامه هفتگی سال تحصیلی1400-1399

برنامه تجمیعی 30 مهر و 1 آبان 99