دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ اهواز

توصیه های بهداشتی پیشگیری از کرونا در مدرسه

برقراری ایستگاه سلامت، تمهیدات آماده سازی و رعایت پروتکل های بهداشتی

کلیپ های واحد بهداشت